Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Specjaliści
Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rafał Glaznap   
niedziela, 19 listopada 2017 20:51

ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I EMOCJONALNYCH

 

Cele i zadania zajęć:


Umiejętność rozpoznawania i panowania nad emocjami.

Zdolność funkcjonowania w szkole, w rodzinie i z rówieśnikami.

Nauka nowych umiejętności społecznych.

Kontrolowanie własnego zachowania.

Umiejętność rozpoznawania i okazywania uczuć.

Poznawanie swoich mocnych stron.

Kompensowanie deficytów rozwojowych.

Uzupełnianie zaniedbań szkolnych.

Aktywne spędzanie czasu wolnego.

Poznanie metod radzenia sobie ze stresem.

Nauka spostrzegania zagrożeń.

Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie asertywności.

Nauka wychodzenia z ról niekorzystnych dla dziecka.

Kontrolowanie własnego ciała.

 

Zajęcia prowadzi mgr Rafał Glaznap

Poprawiony: wtorek, 28 listopada 2017 11:09
 
Zajęcia specjalistyczne w roku szkolnym 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Asia Kwiatkowska   
niedziela, 05 października 2014 10:27

REWALIDACJA

Osoby prowadzące zajęcia - mgr Magdalena Gągorowska, mgr Elżbieta Roginela

Na zajęcia rewalidacji kierowani są uczniowie mający trudności w uczeniu się oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele zajęć są następujące:

- rozwijanie i doskonalenie zmysłów,

- ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej,

- rozwijanie procesów myślenia,

- doskonalenie kompetencji językowych i matematycznych,

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej oraz słuchu fonetycznego,

- rozbudzanie zdolności twórczych i poznawczych,

- rozwijanie samoobsługi i zaradności życiowej,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie zdolności percepcyjno- wykonawczych


Nasze motto:

"Mam pewne trudności, ale nikt nie jest doskonały.

Popracuję i z pewnością osiągnę zamierzony efekt.

Jestem zadowolony ze wszystkiego, co robię.

Sprawdzam swoje możliwości, nie poddaję się.

Jestem pewien, że uda mi się zadanie.

Jestem ambitny, wiem, że mogę więcej osiągnąć, dlatego chcę pracować." 

 

 

 Poprawiony: piątek, 17 listopada 2017 11:27
 
Zajęcia terapeutyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Gągorowska   
czwartek, 16 stycznia 2014 11:58

Terapia pedagogiczna i Rewalidacja

Osoby prowadzące zajęcia - mgr Magdalena Gągorowska i mgr Elżbieta Roginela

Na zajęcia terapeutyczne kierowani są uczniowie mający trudności w uczeniu się oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Częstą przyczyną niepowodzeń szkolnych są dysfunkcje występujące u uczniów, co sprawia, że maja oni zaniżone poczucie własnej wartości, nie wierzą w swoje możliwości i to, że są w stanie osiągnąć sukces.

Na zajęciach terapeutycznych staramy się maksymalnie niwelować lub korygować dysfunkcje i sprawić, by uczniowie poczuli się pewniej na gruncie szkolnym. Podczas pracy z uczniami usprawniamy zaburzone funkcje psychomotoryczne, stymulujemy ogólną sprawność intelektualną, pobudzamy do aktywnego, logicznego myślenia, rozwijamy umiejętności arytmetyczne, czytania i pisania. Wpływamy na rozwój osobowości, kształtowanie postaw społecznych i funkcjonowanie emocjonalne uczniów. Naszym celem jest jak najpełniejsze uspołecznianie uczniów z użyciem wszelkich dostępnych metod dydaktycznych.

Nasze motto:

"Mam pewne trudności, ale nikt nie jest doskonały.

Popracuję i z pewnością osiągnę zamierzony efekt.

Jestem zadowolony ze wszystkiego, co robię.

Sprawdzam swoje możliwości, nie poddaję się.

Jestem pewien, że uda mi się zadanie.

Jestem ambitny, wiem, że mogę więcej osiągnąć, dlatego chcę pracować."

Na zajęciach stosujemy różnorodne metody wspierające terapię, co zapobiega znużeniu uczniów zmęczonych całodzienną nauką w szkole. Wykorzystujemy kinezjologię edukacyjną,  pantominę, gry logiczne, ekspresję ruchową, techniki relaksacyjne oraz wiele specjalistycznych programów komputerowych i  wydawnictw.

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2014 19:56
 
Rehabilitant PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 19 września 2010 17:10

Rehabilitacja ruchowa

 

W naszej placówce, na zajęcia rehabilitacyjne kierowani są uczniowie mający problemy zdrowotne uniemożliwiające im uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Wśród uczniów objętych terapią najczęściej występują: zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niedowłady i osłabienia napięcia mięśniowego, a także nieprawidłowości w budowie kręgosłupa i stawów.

Podstawowym celem prowadzonej u nas rehabilitacji jest jak najpełniejsze usprawnienie dysfunkcji psychoruchowych występujących u naszych uczniów. Praca ta ma ograniczyć skutki niepełnosprawności i przygotować naszych podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i w społeczeństwie.

Cele szczegółowe są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego ucznia i dotyczą:

 • Wzmacniania siły mięśniowej kończyn.
 • Zwiększenia zakresu ruchu w stawach poprzez likwidacje przykurczów.
 • Kształtowania umiejętności utrzymywania równowagi ciała.
 • Ćwiczenia koordynacji nerwowo-mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej.
 • Nauki prawidłowego chodu.
 • Poprawy sprawności manualnej dłoni.
 • Doskonalenia umiejętności poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego i używania sprzętu ortopedycznego.
 • Doskonalenia umiejętności prawidłowego oddychania i poprawy wydolności oddechowej.
 • Wyrabiania umiejętności związanych z samodzielną obsługą.
 • Rozładowania napięć frustracyjnych, pozbywania się lęków.
 • Kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych.

Zajęcia prowadzi mgr Rafał Glaznap

Poprawiony: wtorek, 28 listopada 2017 11:12
 
Pedagog PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 sierpnia 2010 12:06

Pedagog szkolny: dr Włodzimierz Komorowski

Zadania Pedagoga szkolnego


1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych:

1.1          Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się.

1.2          Analiza sytuacji szkolnej lub klasowej (samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą):

1)  Dobór pomiaru,

2)  Przeprowadzenie badań,

3)             Opracowanie sprawozdania z analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

1.3          Opracowanie projektu zmian w oparciu o sprawozdania z analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

1.4          Rozpoznawanie problemu ucznia:

1)  Rozmowy indywidualne z uczniem,

2)  Rozmowy indywidualne z nauczycielami,

3)             Kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia na terenie szkoły,

4)             Kontakty z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie potrzeb danego problemu,

5)             Poradnictwo psychoedukacyjne, zdrowotne i prawne.

1.5  Diagnoza środowiska wychowawczego ucznia we współpracy z instytucjami
wspierającymi pracę szkoły:

1)  Opracowanie narzędzi,

2)  Wykorzystanie metod i narzędzi adekwatnych do problemu,

3)            Wizyty w domu z wychowawcą klasy w sytuacjach koniecznych.

1.6  Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów:

1)  Analiza dokumentów szkolnych,

2)  Zbieranie informacji w tym zakresie od wychowawców klas,

3)            Praca indywidualna z uczniem wagarującym, we współpracy z:

a)              rodziną,

b)             nauczycielami,

c)              instytucjami.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb:

2.1   Koordynowanie działań w zakresie zajęć specjalistycznych:

1)  dydaktyczno- wyrównawczych,

2)  korekcyjno- kompensacyjnych,

3)             logopedycznych,

4)             socjoterapeutycznych,

5)             innych o charakterze terapeutycznym.

2.2    Organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej:

1)  Rozmowy indywidualne wspomagające rozwiązanie problemu,

2)  Zajęcia indywidualne i grupowe,


3.   Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

3.1  Współpraca z doradcą metodycznym:

1)  Udział w spotkaniach, konferencjach metodycznych,

2)  Udział w różnych formach doskonalenia warsztatu i jakości pracy,

3)             Udział w spotkaniach grup wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych.

3.2       Zgłaszanie wskazanej tematyki, współpraca z instytucjami kompetentnymi w danym obszarze lub prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.

3.3       Dodatkowe doskonalenie zawodowe (w ramach podejmowanych zadań z własnej inicjatywy - własne opracowania, raporty, publikacje, scenariusze zajęć, ankiety i inne)

3.4       Prowadzenie zajęć specjalistycznych w zależności od posiadanych kwalifikacji.

3.5       Współpraca z wychowawcą klasy:

1)  w zakresie organizowania zespołów samopomocowych,

2)  specyficznych dla danego problemu sposobów rozwiązań.

3.6   Pomoc nauczycielom dydaktykom w dostosowaniu metod i form pracy z uczniem:

1)  Z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi na podstawie opinii lub orzeczenia, w tym z nauczaniem indywidualnym.

2)  Z parcjalnymi deficytami rozwojowymi,

3)            Indywidualnym tokiem nauczania lub programem nauczania,

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w
odr
ębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli:


4.1    Psychoedukacja rodziców w ramach spotkań klasowych, wywiadówek itp. (prowadzenie lub koordynacja).

4.2    Koordynacja zadań wychowawczych.

1)      Opracowanie narzędzia badawczego.

2)      Prowadzenie zajęć problemowych:

a)      Profilaktycznych,

b)      Z zakresu preorientacji zawodowej.

4.3  Wspieranie rodziców w   rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo.

4.4 Monitorowanie zachowań ucznia w środowisku szkolnym i okołoszkolnym:
1) Analiza informacji o zachowaniu ucznia:

a)      ze środowiska szkolnego,

b)      spoza środowiska szkolnego.

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2012 14:26
 
Logopeda PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 sierpnia 2010 07:10

Logopeda:  mgr Małgorzata Czyżewska-Pasierbiak

Godziny pracy Logopedy:

Poniedziałek 8:00-15:30

Środa 12:00-1300

Piątek 8:00-11:00

 

Praca Logopedy:

Uczniowie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego im. Janusza Korczaka w Łodzi objęci są opieką logopedyczną. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I-III.

Terapią objęci  są uczniowie ze zaburzeniami komunikacji językowej  w szczególności:

zaburzeniami mowy:

 • Artykulacji np. nieprawidłowe wymawianie głosek
 • Fonacji,
 • Płynności mowy, np. . jąkanie

zaburzeniami języka:

 • Zaburzenia składni,
 • Trudności w opanowaniu form gramatycznych,
 • Trudności z organizacją tekstu,
 • Ograniczony zasób słownika czynnego i biernego,
 • Trudności z programowaniem wypowiedzi,
 • Inne wynikające ze specyficznych  zaburzeń,

trudności w czytaniu

. W zależności od potrzeb i możliwości zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo         ( do 4 osób). Czas trwania zajęć wynosi dla każdego ucznia 60 min. i  jest wpisany na stałe w plan lekcji.


Do zadań logopedy w  PGI nr 47 należy:

 • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
 • prowadzenie diagnozy logopedycznej  i przygotowanie indywidualnych plan ów terapii logopedycznej.
 • prowadzenia systematycznej terapii logopedycznej uwzględniającej indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.
 • podejmowanie działań profilaktycznych. Stała współpraca z innymi specjalistami, nauczycielami i rodzicami.

Metody, narzędzia  i formy pracy z uczniami są dostosowane do indywidualnych potrzeb, możliwości  i wskazań terapeutycznych.

Poprawiony: środa, 09 października 2013 17:34
 


Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates