Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Pedagog
Bezpieczne wakacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Przemysław Olejniczak, Anna Półtorak   
wtorek, 21 czerwca 2016 12:00

Drogi Rodzicu,

 

zanim Twoje dziecko uda się na zasłużony,

wesoły, wakacyjny wypoczynek,

poświęć kilka minut na przeczytanie poniższych

poradników o bezpieczeństwie podczas wakacji.

Świadomy rodzic to świadome i bezpieczne dziecko!


https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men.pdf

 

https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/bezpieczna-i-przyjazna-szkola-aktualnosci/przed-podroza-strona-www-turystykabezryzyka-gov-pl.html

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/przed-wakacjami-co-warto-wiedziec-bezpieczny-wakacyjny-wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy.html

Poprawiony: sobota, 25 czerwca 2016 19:45
 
Pedagog szkolny - godziny pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Przemysław Olejniczak, Anna Półtorak   
wtorek, 22 września 2015 19:58

Pedagog szkolny p. Przemysław Olejniczak

 

 

Godziny pracy w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek  10:00 - 14:00
Wtorek             8:30 - 12:30
Środa              10:00 - 14:00
Czwartek          9:00 - 13:00
Piątek               9:00 - 13:00

 
"Co można kupić/rozliczyć w ramach stypendium szkolnego?" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Przemysław Olejniczak, Anna Półtorak   
wtorek, 22 września 2015 19:24

Pomocą rzeczową o charakterze edukacyjnym w ramach stypendium szkolnego może być zakup:

● tornistra (plecaka), zeszytów, przyborów szkolnych,

● podręczników, encyklopedii, atlasów geograficznych, słowników, lektur szkolnych

● sprzętu komputerowego lub podzespołów do komputera,

● przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), tabletów,

● oprogramowania komputerowego,

● opłata za dostęp do usług internetowych, w tym: abonamentu internetowego za miesiące od 1 września do końca grudnia 2015 r.

● naprawa komputera,

● zakup tuszu/tonera i papieru do drukarki,

● nośników do archiwizowania danych: pamięci przenośnych USB (pendrive), zewnętrznych dysków twardych (przenośnych dysków USB),

● lektur szkolnych, prenumeraty prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,

● audiobooków z nagraniami lektur szkolnych, ebooków zawierających lektury szkolne lub literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,

● opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępowych: modemów, routerów,

● biurka szkolnego, krzesła szkolnego, lampki na biurko,

● stroju galowego obowiązującego zgodnie z wymaganiami (garnitur, biała koszula, sukienka lub spódnica galowa) bez obuwia galowego.

● stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek (np. 2 sztuki) i koszulki (np. 2 sztuki) oraz skarpet, ewentualnie dresu sportowego (bluza dresowa + podnie dresowe – 1 zestaw).

● obuwia na zajęcia wychowania fizycznego w postaci trampek/halówek (sugerujemy maksymalnie 2 sztuki, każda para za o wartości do 100 zł, by nie przekroczyć procentowego limitu dofinansowania) – patrz niżej!

UWAGA!

Łączna wartość wydatków na obuwie i odzież przeznaczoną na zajęcia wychowania fizycznego oraz na

obuwie na zmianę, objętych refundacją, nie może przekroczyć równowartości 40 % kwoty przyznanego

świadczenia, tzn. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów szkół sportowych i klas sportowych oraz uczniów – zawodników szkolnych klubów sportowych.

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, spodnie, buty), ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań z zakresu pomocy społecznej.

Ponadto w ramach stypendium nie można rozliczać biletów miesięcznych komunikacji miejskiej (migawek) oraz nie można rozliczać:

zakupu mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, odtwarzaczy:

mp3, mp4, dvd, blu-ray; telewizorów, telefonów komórkowych, kamer internetowych, konsol (m.in. PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo), rowerów, rolek, deskorolek, okularów, leków, żywności,

dodatkowego ubezpieczenia sprzętu komputerowego i elektronicznego,

wpłat składek na Radę Rodziców,

kosztów instalacji telewizji satelitarnej,

kosztów utrzymania mieszkania,

kosztów rehabilitacji i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

wyjazdów (kolonii i obozów) o charakterze wypoczynkowym (rekreacyjnym).

Koszt udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych oraz koszt zakupu podręczników oraz innych przedmiotów i materiałów, stanowiących pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym powinien zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami (oryginałami), tj.:

● fakturą VAT,

● rachunkiem imiennym od przedsiębiorców nie będących podatnikami podatku od towarów i usług,

● dowodem wpłaty Kasa Przyjmie - „KP”,

● kwitariuszem przychodowym K103,

● pisemnym oświadczeniem (w szczególnych sytuacjach – przy zakupach za drobną kwotę), przy zakupach na targowisku, do wysokości 10 % kwoty przyznanego stypendium.

Pomoc w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego może być udzielana w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału
w (dot. roku szkolnego 2015/2016):

● dodatkowych zajęciach wyrównawczych, sportowych, tanecznych, recytatorskich, kółkach

zainteresowań, kursach językowych,

● „zielonej szkole”,

● wycieczce szkolnej,

● wyjściach do kina, teatru, muzeum, galerii zorganizowanych przez szkołę,

● koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub sportowych) –

w razie wątpliwości, ocenę charakteru konkretnego wyjazdu należy dokonać w oparciu o program przygotowany przez organizatora i przedłożony przez wnioskodawcę.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 19:26
 
Dofinansowanie na zakup podręczników - II transza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Półtorak   
poniedziałek, 17 listopada 2014 20:24

Informujemy, że od dnia 18.11.2014r. w sekretariacie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47

(Pałac Młodzieży) będzie wypłacana II transza dofinansowania  na zakup  podręczników.

Poprawiony: poniedziałek, 17 listopada 2014 20:29
 
Pedagog szkolny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Półtorak   
niedziela, 26 października 2014 09:50

Pedagog szkolny p. Przemysław Olejniczak

Godziny pracy w roku szkolnym 2015/2016

 Poniedziałek  10:00 - 14:00
Wtorek             8:30 - 12:30
Środa              10:00 - 14:00
Czwartek          9:00 - 13:00
Piątek               9:00 - 13:00


Zadania Pedagoga szkolnego

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:

1.1  Wstępna diagnoza trudności w uczeniu się.

1.2  Analiza sytuacji szkolnej lub klasowej (samodzielnie lub we współpracy ze specjalistą):

1)  Dobór pomiaru,

2)  Przeprowadzenie badań,

3)  Opracowanie sprawozdania z analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

1.3 Opracowanie projektu zmian w oparciu o sprawozdania z analizy sytuacji wychowawczej szkoły.

1.4 Rozpoznawanie problemu ucznia:

1)  Rozmowy indywidualne z uczniem,

2)  Rozmowy indywidualne z nauczycielami,

3)  Kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia na terenie szkoły,

4)  Kontakty z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie potrzeb danego problemu,

5)  Poradnictwo psychoedukacyjne, zdrowotne i prawne.

1.5  Diagnoza środowiska wychowawczego ucznia we współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły:

1)  Opracowanie narzędzi,

2)  Wykorzystanie metod i narzędzi adekwatnych do problemu,

3)  Wizyty w domu z wychowawcą klasy w sytuacjach koniecznych.

1.6  Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów:

1)  Analiza dokumentów szkolnych,

2)  Zbieranie informacji w tym zakresie od wychowawców klas,

3)  Praca indywidualna z uczniem wagarującym, we współpracy z:

a)  rodziną,

b)  nauczycielami,

c)  instytucjami.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb:

2.1   Koordynowanie działań w zakresie zajęć specjalistycznych:

1)  dydaktyczno- wyrównawczych,

2)  korekcyjno- kompensacyjnych,

3)  logopedycznych,

4)  socjoterapeutycznych,

5)  innych o charakterze terapeutycznym.

2.2  Organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej:

1)  Rozmowy indywidualne wspomagające rozwiązanie problemu,

2)  Zajęcia indywidualne i grupowe,


3.   Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

3.1  Współpraca z doradcą metodycznym:

1)  Udział w spotkaniach, konferencjach metodycznych,

2)  Udział w różnych formach doskonalenia warsztatu i jakości pracy,

3)  Udział w spotkaniach grup wsparcia pedagogów i psychologów szkolnych.

3.2  Zgłaszanie wskazanej tematyki, współpraca z instytucjami kompetentnymi w danym obszarze lub prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.

3.3  Dodatkowe doskonalenie zawodowe (w ramach podejmowanych zadań z własnej inicjatywy - własne opracowania, raporty, publikacje, scenariusze zajęć, ankiety i inne)

3.4  Prowadzenie zajęć specjalistycznych w zależności od posiadanych kwalifikacji.

3.5  Współpraca z wychowawcą klasy:

1)  w zakresie organizowania zespołów samopomocowych,

2)  specyficznych dla danego problemu sposobów rozwiązań.

3.6  Pomoc nauczycielom dydaktykom w dostosowaniu metod i form pracy z uczniem:

1)  Z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi na podstawie opinii lub orzeczenia, w tym z nauczaniem indywidualnym.

2)  Z parcjalnymi deficytami rozwojowymi,

3)  Indywidualnym tokiem nauczania lub programem nauczania,

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli:

4.1  Psychoedukacja rodziców w ramach spotkań klasowych, wywiadówek itp. (prowadzenie lub koordynacja).

4.2  Koordynacja zadań wychowawczych.

1)  Opracowanie narzędzia badawczego.

2)   Prowadzenie zajęć problemowych:

a)   Profilaktycznych,

b)   Z zakresu preorientacji zawodowej.

4.3  Wspieranie rodziców w   rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo.

4.4 Monitorowanie zachowań ucznia w środowisku szkolnym i okołoszkolnym:

1) Analiza informacji o zachowaniu ucznia:

a)   ze środowiska szkolnego,

b)   spoza środowiska szkolnego.
Poprawiony: wtorek, 22 września 2015 19:14
 


Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates