Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Praca
Nabór na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 sierpnia 2017 07:31

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi 
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 
ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stanowiska,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

5.   Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych)

 • prowadzenie dokumentacji uczniowskiej związanej z:

- prowadzeniem księgi arkuszy ocen,

- prowadzeniem księgi uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z przyjęciem i przekazaniem uczniów,

- wystawianiem dokumentów związanych z realizacją obowiązku szkolnego,

- wystawianiem zaświadczeń uczniowskich,

- wystawianiem legitymacji uczniowskich,

- wydawaniem i rozliczaniem świadectw szkolnych,

 • sporządzanie sprawozdań GUS i wysyłanie we właściwym terminie,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej Z.S.I . nr 1,
 • dostarczanie i odbieranie korespondencji do i z urzędów związanych z funkcjonowaniem  Zespołu,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej  efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów i zasad obowiązujących w Zespole, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Zespołu,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie 
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00 
w terminie do 31 sierpnia 2017

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. 
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

 
Informacja o zatrudnieniu pracownika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 października 2016 08:45

Łódź, dnia 30.09.2016.

ZSI1/1114/3/2016

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko:

 

Samodzielny referent

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana i będzie zatrudniona:

Pani Magdalena Popowicz, zamieszkała w Łodzi

 

Uzasadnienie:

Pani Magdalena Popowicz złożyła wszystkie wymagane dokumenty i spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się niezbędną wiedzą wymaganą na ww. stanowisku.

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

Dyrektor

mgr Barbara Celmerowska

 
Informacja o zatrudnieniu pracownika PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 października 2016 08:44

Łódź, dnia 26.09.2016.

ZSI1/1114/2/2016

 

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko:

 

Inspektora ds. BHP

w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany i będzie zatrudniony:

Pan Marek Horoszczuk, zamieszkały w Łodzi

 

Uzasadnienie:

Pan Marek Horoszczuk złożył wszystkie wymagane dokumenty i spełnił wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się niezbędną wiedzą wymaganą na ww. stanowisku.

 

 

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

Dyrektor

mgr Barbara Celmerowska

 
Nabór na stanowisko samodzielny referent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 września 2016 14:47

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy  stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych),

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej            efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku w Zespole, przepisów i zasad przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 30 września 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. r ZSI nr 1 w Łodzi powiadomi telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Dyrektor   ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska

Poprawiony: piątek, 09 września 2016 09:49
 
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor do spraw BHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 sierpnia 2016 09:51

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektor do spraw BHP

 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
 2. tel./fax: 42 258 48 83
 3. Nazwa stanowiska: samodzielny referent ds. BHP
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 5. Wymiar czasu pracy: 0.1 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie bhp,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 3. Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego) itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach dydaktycznych szkoły.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych.
 6. Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy.
 7. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 8. Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie.
 9. Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków uczniów oraz chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków profilaktycznych.

10.  Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

11.  Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów z dziedziny bhp.

12.  Koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji problematyki bhp.

13.  Odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

14.  Wstrzymywanie pracy urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

15.  Występowanie do kierownika zakładu pracy o karanie pracowników za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp.

16.  Prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • pełen życiorys zawodowy,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 19 sierpnia 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds.BHP”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.15 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. 2008 nr. 223 poz. 1458 (z późn. zm.) o pracownikach samorządowych, o wynikach naboru zostanie opublikowane ogłoszenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 .

 

Dyrektor ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-02-28)

 

 


Strona 1 z 2
Copyright © 2018 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates