Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor do spraw BHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 sierpnia 2016 09:51

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektor do spraw BHP

 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
 2. tel./fax: 42 258 48 83
 3. Nazwa stanowiska: samodzielny referent ds. BHP
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 5. Wymiar czasu pracy: 0.1 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie bhp,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 3. Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego) itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach dydaktycznych szkoły.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych.
 6. Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy.
 7. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 8. Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie.
 9. Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków uczniów oraz chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków profilaktycznych.

10.  Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

11.  Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów z dziedziny bhp.

12.  Koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji problematyki bhp.

13.  Odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

14.  Wstrzymywanie pracy urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

15.  Występowanie do kierownika zakładu pracy o karanie pracowników za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp.

16.  Prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • pełen życiorys zawodowy,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 19 sierpnia 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds.BHP”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.15 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. 2008 nr. 223 poz. 1458 (z późn. zm.) o pracownikach samorządowych, o wynikach naboru zostanie opublikowane ogłoszenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 .

 

Dyrektor ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-02-28)

 

 
Copyright © 2021 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates