Reklama
Reklama

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 im. Janusza Korczaka

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w ZSI nr1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 23 sierpnia 2016 08:03

Zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego dnia 1-09-2016 roku

 

Godzina 9:00  dla uczniów Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi miejsce Al. Wyszyńskiego 86


Dla uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi miejsce Maratońska 47b


Godzina 10:30 klasy IV-VI


Godzina 12:00 klasy 0-III

 

 
Rada Pedagogiczna rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 18 sierpnia 2016 09:41

Rada Pedagogiczna dla Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi

odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku (środa) godzina 10:00.

 
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor do spraw BHP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 sierpnia 2016 09:51

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi
al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Inspektor do spraw BHP

 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
 2. tel./fax: 42 258 48 83
 3. Nazwa stanowiska: samodzielny referent ds. BHP
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 5. Wymiar czasu pracy: 0.1 etatu

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie bhp,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy

Zakres zadań i obowiązków:

 1. Prowadzenie doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.
 3. Współpraca z zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego) itd.), a także z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy, służbą zdrowia itd.
 4. Występowanie z wnioskami dotyczącymi wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach dydaktycznych szkoły.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych.
 6. Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp w zakładzie pracy.
 7. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 8. Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie.
 9. Uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków uczniów oraz chorób związanych z warunkami pracy, a także w opracowywaniu wniosków profilaktycznych.

10.  Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

11.  Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentów z dziedziny bhp.

12.  Koordynowanie prac dotyczących profilaktyki w zakresie bhp i popularyzacji problematyki bhp.

13.  Odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona.

14.  Wstrzymywanie pracy urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

15.  Występowanie do kierownika zakładu pracy o karanie pracowników za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp.

16.  Prowadzenie wszelkich szkoleń z zakresu bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i uprawnień.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • pełen życiorys zawodowy,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

 

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 19 sierpnia 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds.BHP”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjne zniszczone. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.15 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. 2008 nr. 223 poz. 1458 (z późn. zm.) o pracownikach samorządowych, o wynikach naboru zostanie opublikowane ogłoszenie w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 .

 

Dyrektor ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska


Źródło: Wydział Edukacji UMŁ
Informację wprowadził(a): Piotr Kawecki (2011-02-28)

 

 
Nabór na stanowisko samodzielny referent PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 lipca 2016 14:47

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1   w Łodzi
Łódź al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86
Ogłasza nabór na stanowisko pracy:

samodzielny referent

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji nauczycieli odbywających staż na wyższy  stopień awansu zawodowego,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu polityki personalnej,
 • przygotowywanie zestawień do wykonania przepisów art. 30 Karty Nauczyciela oraz sporządzanie  list wypłat  jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Zespołu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom  Zespołu,
 • przygotowywanie danych o wynagrodzeniach pracowników na potrzeby sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • ściąganie programu i aktualizacji SIO-modernizacja,
 • wprowadzanie danych nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane identyfikacyjne

- dane dziedzinowe (cały zakres danych),

 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej            efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu i ustalonego porządku w Zespole, przepisów i zasad przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • dbanie o dobro Zespołu, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy, ,
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie
Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w godzinach 10.00 – 15.00
w terminie do 19 sierpnia 2016 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. r ZSI nr 1 w Łodzi powiadomi telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom.
Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert, z wybranymi osobami,  zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Dyrektor   ZSI nr 1

mgr Barbara Celmerowska

Poprawiony: wtorek, 26 lipca 2016 08:46
 
Ukraina-projekt-"Retro zabawa" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 czerwca 2016 14:52

W dniach 14 – 20 czerwca 2016 na zaproszenie Gimnazjum w Zaleszczykach  przebywała na Ukrainie delegacja Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi w składzie : Dyrektor ZSI Pani Barbara Celmerowska, nauczycielka - wychowawca klasy  IIIb Pani Ewa Janicka-Obrębska, Kierownik Gospodarczy ZSI Pan Jacek Derengowski.

Celem wizyty było ustalenie zasad  współpracy w ramach realizacji projektu „Retro zabawa”.

Efektem spotkania było podpisanie listu intencyjnego nt.  współpracy między obiema szkołami.

Dyrektor ZSI nr 1 Pani Barbara Celmerowska  skierowała na ręce Dyrektora Gimnazjum w  Zaleszczykach Pani  Oleksandry Voychyschyn zaproszenie do odwiedzenia naszej szkoły. Zaproszenie zostało  przyjęte z wielką radością . Ustalono wstępnie termin odwiedzin na miesiąc wrzesień 2016 r.

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 15:05
 
WAKACJE! PDF Drukuj Email
Wpisany przez A. Matusiak   
czwartek, 23 czerwca 2016 16:37

Tanecznym krokiem zmierzamy w stronę wakacji.
Dzisiejsza uroczystość zakończenia roku szkolnego
i pożegnania klas szóstych była tego najlepszym dowodem.

Spotkanie nauczycieli, uczniów i rodziców w auli Pałacu Młodzieży
rozpoczęło przekazanie sztandaru Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67
im. Janusza Korczaka młodszym kolegom.
Złożenie przysięgi przez reprezentantów klas piątych,
a w chwilę potem - ślubowanie przyszłych absolwentów
wprawiło zgromadzonych w niezwykle podniosły nastrój.
Również liczne grono uhonorowanych nagrodami i dyplomami
podkreśliło wyjątkowy charakter uroczystości.

Kiedy już wszystkie wyróżnienia zostały rozdane,
przyszedł czas na atrakcje przygotowane przez klasy szóste,
które wcieliły się w role przewodników po świecie muzyki.
Dzięki ich pomysłowości dane nam było dzisiaj poznać średniowieczny taniec praczek,
przypomnieć sobie pełnego przepychu menueta
i przenieść się w lata dwudzieste XX wieku z królującym wówczas charlestonem.

Kwintesencją tanecznych popisów okazał się jednak taniec współczesny.
Zgromadził on bowiem na scenie 60 uczniów
radujących się wspólną zabawą i, zapewne, nadchodzącymi wakacjami.

Tradycyjnym podsumowaniem uroczystości
było pożegnanie klas szóstych przez młodszych kolegów.
W tym roku przybrało formę muzycznego upominku.

Z żalem żegnamy kolejnych absolwentów.
Cieszymy się również,
że naszą placówkę reprezentować będą tak wspaniali młodzi ludzie.
Może wkrótce się spotkamy?


 


Strona 1 z 3

Slide1
Designed by Joomla! Slider


Designed by Joomla! Slider

Designed by Joomla! Slider

Designed by Joomla! Slider
Copyright © 2016 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Copyright © link do domeny     Joomla Templates